Voucher na Usługi Rekrutacji Pracowników za pośrednictwem Inwork Sp. z o.o.

Regulamin programu

§1 Definicje

 1. Organizator – Inwork Sp. z o.o. oferujący usługi rekrutacyjne.
 2. Voucher – dokument upoważniający do skorzystania z usług rekrutacyjnych oferowanych przez Organizatora na terenie RP, o określonej wartości nominalnej brutto w PLN (dalej jako “Vouchery”).
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa vouchery na usługi rekrutacyjne oferowane przez Organizatora, w celu skorzystania z tych usług bezpośrednio lub pośrednio przez wskazane przez siebie podmioty, prowadzące działalność lub mające siedzibę na terenie RP. 

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady wydawania, użytkowania oraz warunki realizacji voucherów na usługi rekrutacji pracowników, dostępny na stronie internetowej Organizatora www.inwork.pl/voucher 
 2. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie na usługi rekrutacyjne oferowane przez Inwork Sp. z o.o.

§3 Warunki Wydawania Voucherów

 1. Vouchery wydawane są na wniosek klienta firmy lub mogą być przyznawane w ramach promocji i programów lojalnościowych. 
 2. Każdy Voucher ma swoją określoną wartość nominalną i jest ważny przez określony czas do daty końcowej uwidocznionej na Voucherze.
 3. Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę, wykorzystanie do rozliczenia innych usług Organizatora niż wskazane na Voucherze.

§4 Zasady Korzystania z Voucherów

 1. Voucher może być wykorzystany do pokrycia całkowitych lub częściowych kosztów usług rekrutacyjnych.
 2. W przypadku, gdy wartość usługi przewyższa wartość Vouchera, różnica musi być uregulowana zgodnie z normalnymi procedurami płatności Organizatora.
 3. Vouchery są jednorazowego użytku i muszą być przedstawione Organizatorowi przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 4. Vouchery nie mogą być łączone co oznacza, że do rozliczenia jednej rekrutacji może posłużyć wyłącznie jeden Voucher
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do usługi rekrutacji objętej nową lub trwającą umową ramową Inwork Sp. z o.o.

§5 Ograniczenia i Wyłączenia

 1. Voucher nie może być wykorzystany do usług, które zostały już rozpoczęte przed jego otrzymaniem. 
 2. Inwork Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Vouchera, w sytuacji odmowy podpisania przez Klienta umowy ramowej z załącznikami, na usługę rekrutacji świadczoną przez Inwork Sp. z o.o., lub jeśli umowa nie może być zawarta z uwagi na obowiązujące przepisy i uwarunkowania, na terenie RP.
 3. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usług. Wartość usługi po uwzględnieniu Vouchera nie może być niższa niż 1 gr. (jeden grosz) zł PLN. 

§6 Postępowanie w przypadku utraty lub kradzieży

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub skradzione Vouchery.
 2. W przypadku zgłoszenia utraty Vouchera, organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o wydaniu duplikatu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usług z uwzględnieniem Vouchera, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź w inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o wydaniu duplikatu.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z obowiązkowym powiadomieniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem korespondencji email, na adres wskazany przez Klienta lub odbiorcę Vouchera.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne obowiązujące na terytorium RP.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje do 31.12.2024
Skip to content