Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.inwork.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

  2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Inwork spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) ul. Marii Konopnickiej 19A/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000450165; NIP 6342858462, REGON 146531862. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej: biuro@inwork.pl lub telefonicznej: (+48) 32 307 93 00, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: biuro@gpkp.pl

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

  4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

5. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

  1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki oranizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

  2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, należące do kandydatów do pracy, (przyszłych / potencjalnych) partnerów biznesowych Administratora, pracowników lub współpracowników (przyszłych / potencjalnych) partnerów biznesowych Administratora oraz innych osób kontaktujących się ze Administratorem lub osób, z którymi kontaktuje się Administrator:

1) dane identyfikacyjne (w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwa firmy, NIP, numer REGON) oraz dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny, adresy placówek handlowych),

2) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

3) dane o zajmowanym stanowisku pracy, posiadanym doświadczeniu zawodowym, posiadanych kwalifikacjach,

4) dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT,

5) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności adresy IP, pliki tekstowe,

6) inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione;

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza  kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. W przypadku skorzystania z usługi Formularza Kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz ew. dane zawarte w treści wiadomości. 

5. Administrator przetwarza dane udostępnione w formularzu kontaktowym w celu rekrutacji kandydata lub w celu udzielenia odpowiedzi na inne podane w formularzu pytania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie zgody / na żądanie kandydata oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interes Administratora, który stanowi konieczność zapewnienia właściwej obsługi osób odwiedzających Stronę.

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie ofert handlowych dla zawarcia umowy. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy.  

9. Administrator przetwarza dane kandydatów do pracy w procesie rekrutacji w celu zatrudnienia pracowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji  będziemy przetwarzać Państwa dane przez maksymalny okres 12 miesięcy od daty ich wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. 

10. Administrator przetwarza dane podczas wysyłki newslettera (w formie  wiadomości elektronicznych, mogących zawierać informacje handlowe) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

11. Administrator przesyła wiadomości elektroniczne zawierające informacje marketingowe, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  13. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

14. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych, których podanie jest konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację tego celu lub usługi.

15. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego lub przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych lub zobowiązań podatkowych dane są przetwarzane na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

16. W przypadku ankiet (w tym badaniu satysfakcji) dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego badania klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, ulepszania naszych usług oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z naszymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 2 Źródła pochodzenia danych osobowych

Wszelkie dane pozyskiwane są przez Administratora w następujący sposób: 

a) informacje podawane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa (np. w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, podczas zawierania i realizacji umowy, świadczenia usług);
b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności: adres IP, pliki tekstowe;
c) dane pracowników lub współpracowników partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców) Administratora – pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują; 

d) dane kandydatów do pracy na rzecz Administratora – pochodzą bezpośrednio od nich lub od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych lub przekazane zostały przez pracowników oraz współpracowników Administratora w ramach programów i akcji promocyjnych,
e) ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), bazy REGON.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

  1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są:

a) Klientom Administratora. W zakresie naszych usług, w tym rekrutacji i świadczenia pracy tymczasowej.

b)  Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z zasobami ludzkimi.

c) Zewnętrznym dostawcom usług informatycznych.

d) Zewnętrznym dostawcom usług marketingowych.

e) Dostawcom usług profesjonalnych, bankom i ubezpieczycielom, funduszom emerytalnym. 

e) Władzom publicznym (np. zakładowi ubezpieczeń społecznych i organom podatkowym).

f) organom ścigania, sądom i organom regulacyjnym.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

  c) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

 d)   W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasaadniony interes administratora lub wyrażona zgoda w celach świadczenia marketingu bezpośredniego przez Administratora, w tym doboru sług do potrzeb Użytkownika (profilowania) – dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;

e)   W celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  4. W przypadku pracowników dane osobowe będą przechowywane przez:

a) dane osobowe objęte dokumentacją pracowniczą, w tym umowami o pracę oraz dokumentami związanymi z ustaniem stosunku pracy – w celu realizacji ustawowego obowiązku przechowywania (archiwizacji) stosownej dokumentacji pracowniczej, na podstawie art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (okres wymaganego przechowywania wynosi w stosunku do osób zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2018 r. – 50 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy, a w stosunku do osób zatrudnionych po 01.01.2019 – 10 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy);

b) dane osobowe objęte dokumentacją płacową, w tym listą płac – w celu realizacji ustawowego obowiązku przechowywania (archiwizacji) stosownej dokumentacji, na podstawie której następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, na podstawie art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (okres wymaganego przechowywania wynosi w stosunku do osób zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2018 r. – 50 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego płatnika, a w stosunku do osób zatrudnionych po 01.01.2019 – 10 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy).

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

  6. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

§ 4 Adres IP

1. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

  2. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  – wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

  – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skaAdministrator oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

  5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skaAdministratori do oAdministratoranu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  – uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.

  7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego Administratora danych osobowych.

  8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skarg, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) (dalej: EOG) w związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi posiadającymi siedzibę poza EOG (Ukraina) oraz świadczeniem usług na rzecz Administratora w zakresie IT i infrastruktury. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony w przypadku ich przekazywania Państwa danych poza EOG, Spółka stosuje w umowach z odbiorcami danych standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

  1. W razie konieczności Polityka Prywatności może ulec zmianie.

Skip to content