wypowiedzenie umowy

Dobrowolne odejście z obecnego miejsca pracy to zawsze wyjątkowo ważna decyzja. Chcąc zrobić to prawidłowo, należy zwrócić na kilka istotnych szczegółów. Jakich? Spieszymy z odpowiedzią. Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oficjalny ruch w stronę ostatecznego rozstania się z dotychczasowym pracodawcą. Tego typu dokument jest wyrażeniem jednostronnej woli albo pracownika, albo pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – okres wypowiedzenia

wypowiedzenie umowy

   wypowiedzenie umowy

Opierając się na przepisach Kodeksu Pracy można się dowiedzieć, że każdy pracownik, niezależnie od wykonywanego zawodu, ma prawo do wypowiedzenia swojej umowy o pracę. Różnice widoczne są jedynie w długości okresu owego wypowiedzenia. Dostępne możliwości zależne są od rodzaju umowy i czasu jej trwania.

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – długość okresu wypowiedzenia waha się od 3 dni roboczych do 2 tygodni. Należy przy tym pamiętać, że umowa na okres próbny nie można trwać dłużej niż trzy miesiące.
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy) lub miesiąc (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata) lub 3 miesiące (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 3 lata).
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia równa się długości okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony, jednak tym razem „rozstanie” musi nastąpić z ważnych i udokumentowanych przyczyn – przynajmniej ze strony pracodawcy.

Jeśli nasz okres wypowiedzenia liczymy w tygodniach, wówczas trwa on od niedzieli do niedzieli. Z kolei okres wypowiedzenia w miesiącach zaczyna się ostatniego dnia danego miesiąca. Dla przykładu:

Pracownik Marek zdecydował się na zrezygnowanie z pracy. Swoje wypowiedzenie na ręce przełożonego złożył 1 lutego. Dodajmy, że u obecnego przełożonego pracował on od pięciu lat. Wynika z tego, że jego okres wypowiedzenia zakończy się 31 maja, a więc faktycznie po czterech miesiącach.

Chcąc zrezygnować z pracy szybciej i bez zbędnych komplikacji, można poprosić o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Tego typu opcja coraz częściej wykorzystywana jest przez polskich pracowników, jak i pracodawców. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas każda ze stron musi przystać na ten warunek.

Co zawrzeć w dokumencie?

wypowiedzenie umowy

                   finanse

Myśląc o zrealizowaniu wypowiedzenia umowy o pracę, należy podkreślić, że powinno ono mieć formę pisemną. Da to pewność pracownikowi, że pracodawca nie zmieni warunków rozstania po jego wcześniejszym uzgodnieniu. Dokument powinien zawierać:

 •  imię i nazwisko pracownika, jego adres (w lewym górnym rogu);
 • nazwa firmy, adres siedziby (w prawym górnym rogu);
 • na środku napis: „Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”;
 • zdanie: „Wypowiadam umowę o pracę z dnia (tutaj podać dzień, miesiąc i rok) zawartą pomiędzy (imię i nazwisko pracownika) a (nazwa pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym (okres)/na mocy porozumienia stron z okresem wypowiedzenia wynoszącym (czas lub proponowany ostatni dzień pracy)”;
 • należy podpisać się, a na dole, po lewej stronie dokumentu pozostawić miejsce na podpis pracodawcy;

Podsumowując, jak widzimy, wypowiedzenie umowy o pracę jest banalnie proste i stosunkowo szybkie w realizacji. Przysłowiowy „haczyk” ujawnia się dopiero w konsekwencjach tej decyzji. Aby nie popełnić nieodwracalnego błędu należy ten krok bardzo dokładnie i odpowiedzialnie przemyśleć.

Przeczytaj też:

 1. InWork organizuje zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie
 2. Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?
 3. Head Hunter – nowoczesne stanowisko pracy. Jak nim zostać?

 

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Umowa o pracę a umowa zlecenie. Czym się różnią? O czym trzeba pamiętać, jeśli chcemy zatrudnić pracownika na umowę zlecenie, a o czym, jeśli przygotowujemy dla niego umowę zlecenie? Chciałbyś się tego dowiedzieć? Zarezerwuj dwie minuty i wszystkiego się dowiedz!

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawiera przedsiębiorca a pracownikiem. Pracobiorca, który zdecyduje się złożyć na niej swój podpis zobowiązuje się jednocześnie do wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz z gwarancją określonego wynagrodzenia. Można to przestawić za sprawą pięciu (5) podstawowych założeń przypisanych tej formie zatrudnienia: 

 • praca określa rodzaj wykonywanych obowiązków;
 • odbywa się na rzecz pracodawcy;
 • pracodawca ma prawo wymagać i zlecać konkretne zadania;
 • praca odbywa się w konkretnym miejscu i czasie;
 • za wykonywanie obowiązków pracownikowi należy się wynagrodzenie;

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Jeśli powyższe punkty zostaną spełnione (bez wyjątków), to wówczas mamy do czynienia z umową o pracę. Natomiast, jeżeli obie strony (pracodawca i pracownik) zdecydowali się na zawarcie innego typu umowy (np. zlecenie), to co najmniej jedna z wyżej wymienionych zasad powinna być zaniechana. Oczywiście, dopuszcza się sytuacje, w których dwie lub więcej tego typu zasad nie występują w umowie. Jednak – przynajmniej w teorii – nie mogą występować wszystkie jednocześnie.

Kodeks pracy zabrania zastępować umowę o pracę jakąkolwiek inną formą zatrudnienia, jeżeli „posiada ona znamiona stosunku pracy”. Pracodawca, który zatrudni pracownika na podstawie innej niż umowa o pracę, a ich relacja będzie zawierała w sobie pięć wspomnianych znamion stosunku pracy, narazi się na potężne kary. Każdy nieuczciwy „chlebodawca” podlega karze grzywny wynoszącą od 1000 do 30 000 złotych.

Rodzaje umowy o pracę

Jedną z najpopularniejszych form nawiązania stosunku pracy jest oczywiście umowa o pracę. Zawiera się ją w formie pisemnej najpóźniej chwilę przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Trzeba pamiętać o zadbaniu o wszystkie kwestie formalne. Mamy do wyboru trzy rodzaje umowy o pracę:

 • umowa na okres próbny
 • na czas określony
 • umowa na czas nieokreślony

Bardzo ważne jest to, aby zadbać o odpowiednie regulacje w treści umowy o pracę. Abyśmy zawsze wiedzieli, kto się z kim umawia i na co. Ważne, aby wszystko precyzyjnie ustalić, aby później nie było konieczności spotykania się przed sądem pracy, które będzie w tych sprawach odpowiednią instytucją do rozstrzygania sporów. Mamy nadzieję jednak, że nikt z czytając nigdy nie miał i nie będzie miał tego typu problemów.

Umowa zlecenie

Pamiętajmy, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Przy rozstrzyganiu wszelkich sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podstawowe znaczenie mają przepisu Kodeksu Cywilnego a nie Kodeksu Pracy (w przypadku umowy o pracę). Co jeszcze wyróżnia umowę zlecenie od umowy o pracę?

 • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • umowa-zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna,
 • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
 • zleceniobiorca za szkodę wyrządzona zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.
 • Od wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy-zlecenia pobierane są składki na: ubezpieczenie społeczne 
 • rentowe (nie są pobierane, jeśli zleceniobiorca ma status studenta) 
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Dodatkowo, pracownik na własne życzenie może obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.Od każdej umowy zlecenie – tak samo jak od umowy o pracę – trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% świadczenia pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu dodatkowo pomniejszonego o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.