Regulamin konkursu „KONKURS – WYGRAJ KSIĄŻKĘ BYŁEM PANTOFLEM”

Postanowienia ogólne: 

 1. Organizatorem konkursu jest Firma InWork, ul. Marii Konopnickiej 19A/1, 41-300, Dąbrowa Górnicza, NIP: 6342858462 
 2. Fundatorem nagrody jest organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani

sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez

Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.facebook.com/InworkPolska/ (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa: 

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, czyli

uczestnik powinien mieć ukończone przynajmniej 18 lat.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie

zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie opcji

„lubię to” na Fanpage.

 1. Konkurs trwa od 12.10.2021 do 02.11.2021 do godziny: 23:59.
 1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.11.2021 o godz. 15.00.

za pośrednictwem wspomnianego wcześniej fanpage’a.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub

stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony portalu społecznościowego

Facebook.

 1. Wszelkiego typu komentarze o charakterze politycznym będą usuwane, a ich autorzy blokowani na stronie.  

Zadanie konkursowe:

 1. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym odpowiedzeniu na pytanie: Jak skutecznie oddzielić życie prywatne z życiem zawodowym?
 2. W konkursie zostanie wybranych jeden zwycięzca. 
 3. Pracownicy firmy Organizatora za zwycięzcę uznają osobę, która – ich subiektywnym zdaniem – udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
 4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i

warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub

przez adres e-mail.

 1. Każdej osobie przysługuje tylko jeden komentarz. Niedozwolone jest edytowanie komentarza po jego publikacji. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest książką Andrzeja Kraczla „Byłem Pantoflem” z autografem autora.
 2. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy drogą pocztową.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 28.11.2021 r.

Po tym terminie nagroda traci ważność.

 1. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage’u. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak

możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych

osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z

Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w

szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie

Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje: 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania

Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak

nie później w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje

skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,

dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z

dopiskiem “Konkurs na facebooku”

 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe:  

 1. W kwestiach

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

i inne przepisy prawa.

 1. Spory

odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad

Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na

Fanpage.