REGULAMIN AKCJI "WIRTUALNY KOORDYNATOR"

§ 1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Akcji Promocyjnej „Smart” dla pracowników i zleceniobiorców firmy wskazanych w § 3. Ust. 1 Regulaminu
 2. Organizatorem Akcji jest Inwork Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000450165, NIP 6342858462, REGON 146531862, adres: Konopnickiej 19A/1 41-300 Dąbrowa Górnicza
 3. Promocja trwa w określonym dla firmy biorącej udział w Akcji okresie i może zostać zakończona przez firmę Inwork Sp. z o.o. w dowolnym czasie jej trwania.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna „Smart” prowadzona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1. Akcja Promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu;
  2. Organizator – podmiot organizujący Akcję promocyjną, którym jest Inwork Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000450165, NIP 6342858462, REGON 146531862, adres: Konopnickiej 19A/1 41-300 Dąbrowa Górnicza;
  3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej https://inwork.pl/smart/;
  4. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Akcji, będąca pracownikiem lub zleceniobiorcą firmy biorącej udział w akcji, wykonująca swoje zadania na terenie obiektów wskazanych w § 3 pkt 1, na rzecz pracodawcy użytkownika – kontrahenta Organizatora.

§ 3. Zakres i warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Od dnia 31 marca 2022 do 30 kwietnia 2022, osobie zatrudnionej u Organizatora, która poleci do zatrudnienia nowych kandydatów, z którymi organizator nawiąże współpracę, przysługuje nagroda finansowa, po spełnieniu przez kandydata określonych warunków. Po przepracowaniu 30 dni roboczych przez poleconego kandydata, polecający otrzyma: 300 zł brutto, za każdego poleconego pracownika. Jeśli zatrudnienie będzie trwało kolejne 90 dni roboczych, polecający otrzyma kolejne: 300 zł brutto, za każdego poleconego pracownika.

§ 4. Opis nagród i sposób przekazania

 1. Nagroda finansowa dla polecających wynosi 300 zł brutto za każdego poleconego pracownika lub zleceniobiorcę. Warunkiem otrzymania nagrody jest utrzymanie zatrudnienia przez poleconego pracownika lub zleceniobiorcę przez określoną ilość dni roboczych. Nagroda wypłacana jest wyłącznie pracownikom lub zleceniobiorcom związanym z Organizatorem ważną umową, będącym w trakcie zatrudnienia.
 2. Nagroda finansowa zostanie przekazana uczestnikowi na rachunek bankowy uczestnika, w terminie do 30 dni od potwierdzenia spełnienia warunków przez Uczestnika. Z nagrody finansowej mogą zostać potrącone przez Organizatora koszty ZUS i podatku, jeśli wystąpi taka konieczność w przypadku uczestnika.

§ 5. Reklamacje i skargi

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w siedzibie Organizatora, pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.inwork.pl
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje przepisy kodeksu cywilnego.

smart

TOP