PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy

Informujemy, że 28.02.2023 wszystkie złożone do tego dnia deklaracje rezygnacji z PPK tracą ważność.

Jeśli osoba nie chce przystępować do PPK od 01.03.2023 musi zostać złożona ponowna deklaracja rezygnacji z PPK, w przeciwnym razie osoba zostanie automatycznie zapisana do PPK.

Deklaracje rezygnacji dla swojej ważności mogą być składane wyłącznie z datą 01/03/2023 -  nie może być to data ani wcześniejsza, ani późniejsza. 

 

 Szanowni Państwo,

Wypełniając ustawowy obowiązek jako pracodawca w listopadzie 2019 podpisaliśmy umowę
o prowadzenie tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Jest to obowiązkowy dla pracodawcy, ale dobrowolny dla pracownika program gromadzenia kapitału na przyszłość.

Tym samym wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, zatrudnione na „oZUSowanych” umowach ze stażem w INWORK wynoszącym minimum 3 miesiące w ostatnich 12 miesiącach zostały automatycznie zapisane do PPK od kolejnego miesiąca.

Składka finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia jej w widełkach 0,5 – 2,0 % dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku 2700 zł brutto).

Składka finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto. Składka
nie może być zamieniona na inne świadczenie od pracodawcy, zatem informujemy,
iż w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o nieprzystępowaniu do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych nie otrzymają Państwo środków z tego tytułu.

Dla przykładu – zarabiając dzisiaj 2700 zł brutto w INWORK do PPK odprowadzisz co m-c:

z własnej kieszeni = 2% x 2700 zł = 54 zł (oraz podatek od części pracodawcy 6,9 zł)

z budżetu pracodawcy = 1,5% x 2700 zł = 40,5 zł

= 94,5 zł na indywidualne konto w PPK (+ koszt 6,9 zł podatku po stronie pracownika)

PPK przewiduje jednorazową wpłatę powitalną z budżetu Państwa w wysokości 250 zł
(po 3 składkach wpłaconych przez pracownika) oraz dla regularnie oszczędzających
coroczną dopłatę w wysokości 240 zł (po każdych 12 składkach wpłacanych przez pracownika).

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w PPK mają możliwość złożenia rezygnacji potrącania składki z ich wynagrodzenia (szczegóły u kadrowej). Ponowne zapisanie się na wniosek pracownika do PPK będzie możliwe w każdym momencie, a co 4 lata pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie (kadry przypomną Państwu o tym terminie).

Osoby po 55 roku życia, a które nie ukończyły 70 roku życia w dniu, mogą zostać zapisane do PPK po uprzednim złożeniu wniosku. Wzór wniosku o przystąpienie do PPK jest dostępny na stronie internetowej spółki – www.inwork.pl, lub zostanie do Państwa przesłany za pośrednictwem e- maila, po wyrażeniu przez Państwa woli złożenia przedmiotowego wniosku. W sytuacji złożenia przez Państwa wniosku o przystąpienie do PPK otrzymają Państwo takie same warunki uczestnictwa w programie jak osoby poniżej 55 roku życia.

Pieniądze gromadzone w ramach PPK będą lokowane w fundusze inwestycyjne, zgodnie
z ustawowymi wytycznymi – tym samym młodsza część załogi trafi automatycznie
do funduszy z większym udziałem akcji, starsza część załogi do funduszy z większym udziałem bezpiecznych instrumentów jak obligacje. Ustawa zakłada „ograniczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK” jednak nie zakłada gwarancji wpłaconego kapitału.

Zgodnie z ustawą „środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”, jednak ich wypłata z rachunku PPK jest możliwa pod pewnym obwarowaniami:

- wypłata bez potrąceń po osiągnięciu 60 roku życia – uczestnik będzie mógł wypłacić jednorazowo max 25% rachunku, resztę otrzyma w comiesięcznych 120 ratach (do zapłaty będzie ew. podatek Belki, o ile będzie dalej funkcjonował i o ile będzie zysk na rachunku),

- wypłata bez potrąceń przy zakupie mieszkania lub domu – uczestnik będzie mógł wypłacić do 100% swojego rachunku w każdej chwili, jednak z koniecznością zwrotu wypłaconych środków na rachunek PPK w okresie maksymalnie 15 lat,

- wypłata bez potrąceń w razie poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka – uczestnik będzie mógł wypłacić do 25% rachunku w powyższych przypadkach choroby,
bez konieczności ich zwrotu,

- wypłata z potrąceniami – uczestnik będzie mógł wypłacić w każdej chwili środki zgromadzone na rachunku, jednak musi liczyć się z utratą: dopłat z budżetu Państwa,
30% składek pracodawcy (zostaną przelane do ZUS) oraz ew. podatku Belki od zysku.

Środki gromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Pracownik może posiadać dowolną ilość rachunków PPK (ale tylko jedno u każdego pracodawcy), jednak dopłatę otrzyma tylko do jednego rachunku PPK zawartego najpóźniej (lub tego z największą ilością środków). Wpłata powitalna zostanie dopisana do rachunku w przypadku zawarcia tylko pierwszej umowy o prowadzenie PPK.

Pracownik ma prawo zadeklarować maksymalnie 2% składki dodatkowej w przypadku gromadzenia środków w ramach PPK. Wymaga to złożenia przez Państwa deklaracji w tym zakresie (zostanie Państwu wysłana za pośrednictwem wiadomości e- mail). Decyzję
w przedmiocie dokonywania wpłaty dodatkowej mogą Państwo zmienić w każdej chwili, poprzez złożenie do kadr spółki wniosku o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej bądź wniosku o całkowite dokonywanie wpłat z tego tytułu na rachunek PPK.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo:

- na kolejnych stronach – informacje na temat wybranej instytucji do prowadzenia PPK
w INWORK,

- na kolejnych stronach – w materiałach przekazanych ze strony instytucji,

- na wyznaczonych w INWORK szkoleniach oraz dyżurach,

- na stronie www.mojePPK.pl

OPIS INSTYTUCJI WYBRANEJ DO PROWADZENIA PPK W INWORK SP. Z O.O.

Jako zespół odpowiedzialnych za proces wdrożenia Pracowniczy Planów Kapitałowych w INWORK Sp. z o.o., po konsultacjach ze stroną pracowniczą oraz analizie załączonych materiałów, wybraliśmy NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A. do prowadzenia PPK dla naszych pracowników.

 

Nasz wybór został poprzedzony m.in.: uczestnictwem w szkoleniu z tematyki PPK, analizą wszystkich 20 oferentów PPK, rozmowami i konsultacjami ze stroną pracowniczą, szczegółową analizą ofert złożonych INWORK Sp. z o.o. przez wybrane instytucje.

NN PPK

Kliknij aby powiekszyć tabelę

Mając na uwadze dużą odpowiedzialność związaną z wyborem instytucji, w każdym punkcie mieliśmy na względzie ustawowe kryteria wyboru PPK tj. „warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK”, „efektywność w zarządzaniu aktywami”, „doświadczenie (instytucji)
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnym” oraz „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”.

Materiały informacyjne związane z PPK

 1. Ulotka ogólna Inwork dotycząca PPK dla pracowników
 2. Ulotka NN cz.1
 3. Ulotka NN cz.2
 4. Ulotka NN cz.3

Przydatne załączniki dla pracowników związane z PPK

 1. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wersja polska
 2. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wersja dwujęzyczna
 3. Wznowienie wpłat do PPK
 4. Zmiana danych Uczestnika PPK
 5. Wpłata dodatkowa deklaracja / zmiana / rezygnacja
 6. Zmiana wpłaty podstawowej uczestnika PPK
 7. Wniosek o przystąpienie do PPK
 8. Wniosek o dokonanie transferu środków z PPK

Jeśli jesteś pracownikiem i masz pytania związane z PPK, prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie pytań na adres e-mail: ppk@inwork.pl Skontaktujemy się z tobą w najbliższym możliwym terminie.

Powrót do strony głównej

TOP